023141841522114 بشارت کلام خداعیسی مسیح - صفحه 4

(شکرگذاری در مسحیت)


{ شکر گزاری در مسیحیت }


در ایمان مسیحی شکر گزاری مفهومی متفاوت از آن چیزی دارد که ، تا امروز مشاهده میکردیم .


در ایمان مسیحی وقتی گفته میشود ،

خدایا شُکرت یعنی ؛


ما به خدا و شیطان اعلام میکنیم که :

- ما با خداوند راه میروم

- از هیچ چیز نمیترسیم

- ما کارهای خدا را میبینیم

- ما کارهای خدا را فراموش نمیکنم


پس ما در شکر گزاری در دو جنبه صحبت میکنیم ، وقتی میگوییم " خدایا شکرت "

یعنی ما این چند مورد را خود به خود به خدا و شیطان اعلام میکنیم .

با شکر گزاری خود شیطانی که نیروی مخالف ما میباشد ، از ما فرار میکند.

و خدا رضایت داشته باشد از آن چیزی که ما به زبان می آوریم.


خدایا شکرت ، دیگر ذهنیت گذشته به میان نمی آید که ، ندانیم در مورد چه چیز صحبت میکنیم .

خدایا شکرت

{ خداوندا من با تو راه میروم}

{کارهای تو را به یاد می آورم}

{ من از هیچ چیز نمیترسم }

{من کارهای تو را فراموش نمیکنم}

این را هم خدا و هم شیطان می شنود.

این کلمه (خدایا شکرت) یک قوت مضاعفی در ما ایجاد میکند ، که ما در شرایط خاص همیشه با انرژی و با قوت روح القدس پیش میرویم .


همیشه شاد باشید

پیوسته دعا کنید

"در هر وضعی" شکرگزار باشید

زیرا این است ارادۀ خدا برای شما در مسیحْ عیسی.

۱تسالونیکیان ۵:۱۶ - ۱۸


اینجا مکتوب نشده که " برای هر وضعی"

بلکه گفته شده "در هر وضعیتی" که هستید شکر گزار باش ، چرا که خدا با تو هست و تنها نیستید و با خدا میتوانید راه بروید و تو کارهای خدا را فراموش نخواهی کرد.


خدایا شکرت







[ بازدید : 6 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 21 شهريور 1397 ] [ 0:45 AM ] [ یزدان صفری ]

دعوت از برادران وخواهران مسلمان وغیر مسلمان


دعوتی از برادران و خواهران عزیز مسلمان و غیر مسیحیان

🕊✝️🕊

اگر تا به امروز عیسی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهندۀ خود نپذیرفته اید، امروز روح القدس با شخص شما صحبت میکند. بله با خود شما، برادرم، خواهرم، هموطن عزیزم، ما هم اول مثل شما بودیم، تا روزی که این حقیقت را درک کردیم که نسبت به خدا گناه کرده ایم، آیا شما حاضر هستید که با دعائی مملو از توبه بسوی مسیح آئید و در او مخلوق جدیدی گردید؟


"و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند؛ یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. که نه از خون، و نه از خواهش جسد، و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند" (یوحنا 12:1ـ13).


اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگری) باعث نجات شما نمیشود! نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت میشود. این دعا فقط راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدائی که راه نجات را برای شما تدارک دید.


"خداوندا، می دانم که به ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد میکنم. تو را شکر می کنم که محض فیض عجیب خود گناهانم را بخشیده و به من حیات جاودانی داده ای. آمین."

🕊✝️🕊










[ بازدید : 5 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ پنجشنبه 15 شهريور 1397 ] [ 11:21 PM ] [ یزدان صفری ]

معرفی عیسی مسیح در کتاب مقدس


معرفي عيسي مسيح در كتاب مقدس ؛


براستي چرا عيسي ؟ زيرا او...


🎚عیسی پسر خداست

👈عبرانیان.۵:۱


🎚عیسی کلمه خداست

👈یوحنا ۱:۱


🎚عیسی کلمه حیات است

👈اول یوحنا ۱:۱


🎚عیسی پسر انسان است

👈لوقا ۱۰:۱۹


🎚عیسی خدای حق است

👈اول یوحنا ۲۰:۵


عیسی خداست که در جسم ظاهر شد 👈اول تیموتائوس ۱۶:۳


🎚عیسی مظهر کامل ذات خداست 👈عبرانیان ۳:۱


🎚عیسی فروغ جلال خداست

👈عبرانیان ۳:۱


🎚عیسی صورت خدای نادیده است 👈کولسیان ۱۵:۱


🎚عیسی خالق آسمان و زمین و چیزهای نادیدنی است

👈کولیسان ۱۶:۱


عیسی برتر از همه چیز است

👈کولسیان ۱۸:۱


🎚عیسی بره خداست که گناه را از جهان برمی گیرد

👈یوحنا ۲۹:۱


🎚عیسی کاهن اعظم است

👈عبرانیان ۱۱:۹


🎚عیسی شفیع ماست

👈اول یوحنا ۱:۲


🎚عیسی واسطه است

👈اول تیموتائوس ۵:۲


🎚عیسی انسان است

👈اول تیموتائوس ۵:۲


🎚عیسی پیام رسان است

👈تثنیه ۱۸:۱۸


🎚عیسی رهاننده است

👈رومیان ۲۶:۱۱


🎚عیسی نجات دهنده است

👈لوقا ۱۱:۲


🎚عیسی اول و آخر، ابتدا و انتهاست

👈مکاشفه ۸:۱ و مکاشفه ۱۳:۲۲


🎚عیسی نان حیات است

👈یوحنا ۵۱:۶


🎚عیسی، مسیح است

👈لوقا ۲۰:۹


🎚عیسی مشاور شگفت انگیز است 👈اشعیا ۶:۹


🎚عیسی پدر سرمدی است

👈اشعیا ۶:۹


🎚عیسی خدای قدیر است

👈اشعیا ۶:۹


🎚عیسی سرور صلح و سلامتی است 👈اشعیا ۶:۹


🎚عیسی یهوه عدالت ماست

👈 ارمیا ۶:۲۳


🎚عیسی سنگ اصلی بناست

👈 افسسیان ۲۰:۲


🎚عیسی در است 👈یوحنا ۷:۱۰


🎚عیسی راه است 👈یوحنا ۶:۱۴


🎚عیسی راستی است

👈یوحنا ۶:۱۴


🎚عیسی عمانوئیل است یعنی خدا با ما 👈اشعیا ۱۴:۷


🎚عیسی نخست زاده از میان مردگان است 👈مکاشفه ۵:۱


🎚عیسی حیات جاودان است

👈اول یوحنا ۲۰:۵


🎚عیسی شبان اعظم است

👈عبرانیان ۲۰:۱۳


🎚عیسی شبان نیکوست

👈یوحنا ۱۱:۱۰


🎚عیسی سَر کلیساست

👈کولسیان ۱۸:۱


🎚عیسی آن قدوس است

👈اعمال ۱۴:۳


🎚عیسی همان «من هستم» است 👈یوحنا ۵۸:۸


🎚عیسی داور است

👈اعمال ۴۲:۱۰


🎚عیسی مرد عادل است

👈اعمال ۱۴:۳


🎚عیسی پادشاه است

👈متی ۵:۲۱


🎚عیسی شاه شاهان است

👈اول تیموتائوس ۱۵:۶


🎚عیسی رب ارباب است

👈اول تیموتائوس ۱۵:۶


🎚عیسی نور جهان است

👈یوحنا ۱۲:۸


🎚عیسی خودشید عدالت است

👈ملاکی ۲:۴


🎚عیسی شیری از طایفه یهوداست 👈مکاشفه ۵:۵


🎚عیسی مرد رنج ديده و درد آشنا 👈اشعیا ۳:۵۳


🎚عیسی استاد است

👈متی ۸:۲۳


🎚عیسی پیام آور (رسول) عهد است 👈ملاکی ۱:۳


🎚عیسی طبیب است

👈متی ۱۲:۹


🎚عیسی حکمت خداست

👈اول قرنتیان ۲۴:۱


🎚عیسی قدرت خداست

👈اول قرنتیان ۲۴:۱


🎚عیسی قیامت و حیات است

👈یوحنا ۲۵:۱١


🎚عیسی خادم عادل است

👈اشعیا ۱۱:۵۳


🎚عیسی آدم دوم است

👈اول قرنتیان ۴۷:۱۵


🎚عیسی پسر داوود است

👈متی ۲۷:۹


🎚عیسی معلم است

👈یوحنا ۲:۳


🎚عیسی تاک حقیقی است

👈یوحنا ۱:۱۵🕊❤️🕊❤️🕊❤️🕊


[ بازدید : 12 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 11 شهريور 1397 ] [ 2:19 PM ] [ یزدان صفری ]

کتاب مقدس یک کتاب معمولی نیست!+


📜 كتاب مقدس يك كتاب معمولى نيست 📜


(( زيرا كلام خدا زنده و موثر است عبرانيان ١٢:٤ ))


اكنون مى خواهيم به اين موضوع بپردازيم : براى آنكه كتاب مقدس براى مان زنده گردد چه بايد بكنيم ؟ صرف مطرح كردن اين پرسش بدين معناست كه براى برخى، كتاب مقدس كتابى زنده نيست. خيلى از مسيحيان به من گفته اند كه احساس وظيفه مى كنند كه هر روز قسمتى از كتاب مقدس را بخوانند، اما بسيار خوشحال مى شوند وقتى اين وظيفه خود را انجام داده، مى توانند به سراغ فعاليت هاى جذاب تر بروند. وقتى به آنها مى گويم كه آنچه در نظر آنان كسل كننده و ملال آور است براى من بى نهايت لذتبخش و شگفت انگيز است، با ناباورى مرا مى نگرند. براستى آيا عجيب نيست كه كتابى كه مى تواند براى يك نفر تا بدين حد خسته كننده و ملال آور باشد، براى شخصى ديگر آن همه هيجان انگيز است ؟ چگونه مى توانيم از قدرتى كه در كتاب مقدس است بهره بردارى كنيم ؟👈 نخست، متوجه باشيد كه كتاب مقدس يك كتاب معمولى نيست.👉 اگر كتاب مقدس را صرفاً سر گذشت اقوامى يهودى بدانيد كه قرن ها پيش زندگى مى كردند، داستان زندگى آموزگارى عجيب به نام عيساى ناصرى، و نيز نامه هاى برخى از شاگردان اين آموزگار، طبيعى است كه براى تان چندان جذاب نخواهد بود.👈 اما اگر باور داشته باشيد كه كتاب مقدس به معناى حقيقى كلام خداست و تنها كتابى است كه خدا از خود منتشر كرده است، در آن صورت صرفاً نزديك شدن به آن شما را دچار هيبت خواهد كرد.👉 خود من گاهى اوقات كه كتاب مقدس را به دست مى گيرم، در حالى كه از شدت هيجان مى لرزم به خود مى گويم: ((💥 اين نوشته ها افكار خداست كه به جهت منفعت من نگاشته شده است. مشتاقم بدانم او امروز چگونه از كلامش براى هدايت زندگى من استفاده مى كند.)) شور و اشتياق ما نسبت به كتاب مقدس بسته به اين است كه آن را كلام انسان مى دانيم يا كلام خدا.👈 كتاب مقدس كلام خداست. اين كتاب يگانه اثرى است كه خدا از خود منتشر كرده است.👉


(( اى پدر، مرا ببخش اگر آشنا بودنم با كتاب مقدس باعث مى شود فراموش كنم كه اين كتاب الهام شده از جانب توست. كمكم كن با درك اين واقعيت، در نهايت خشوع و احترام به كلام تو نزديك شوم. در نام مسيح دعا كردم. آمين









[ بازدید : 13 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 7 شهريور 1397 ] [ 6:13 PM ] [ یزدان صفری ]

فرق بین کتاب مقدس و قران؟!


در باره مستی :

درانجیل نوشته

اِفِسُسیان باب 5 آیه 18 مست شراب مشوید، که شما را به هرزگی می‌کشاند؛ بلکه از روح پر شوید.

در قرآن کریم نوشته

سوره نساء آیه ( 42 ) اي اهل ايمان، هرگز در حال مستي به نماز نياييد تا بدانيد چه مي‌گوييد (و چه مي‌کنيد) و نه در حال جنابت (به مساجد آييد) مگر آنکه رهگذر باشيد تا وقتي که غسل کنيد. و اگر بيمار بوديد يا آنکه در سفر باشيد يا قضاء حاجتي دست داده باشد يا با زنان مباشرت کرده‌ايد و آب براي تطهير و غسل نيافتيد پس به خاک پاک تيمم کنيد، آن‌گاه صورت و دستها را (بدان) مسح کنيد، که خدا بخشنده و آمرزنده است. ( 43 )

نحوه رفتار با زن

درانجیل نوشته :

افسسیان باب 5 آیه 28 به همین سان، شوهران باید همسران خود را همچون بدن خویش محبت کنند . آن که زن خود را محبت می‌کند، خویشتن را محبت می‌نماید.۲۹

در قرآن کریم نوشته :

سوره نساء (33) مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است به واسطه آن برتري که خدا براي بعضي بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شايسته مطيع شوهران و در غيبت آنان حافظ (حقوق آنها) باشند از آن رو که خدا هم (حقوق زنان را) حفظ فرموده است. و زناني که از نافرماني آنان (در حقوق همسري) بيمناکيد بايد نخست آنان را موعظه کنيد و (اگر مطيع نشدند) از خوابگاه آنان دوري گزينيد و (اگر باز مطيع نشدند) آنان را به زدن تنبيه کنيد، چنانچه اطاعت کردند ديگر راهي بر آنها مجوييد، که همانا خدا بزرگوار و عظيم الشأن است. ( 34)

ارزش زن

درانجیل نوشته :

افسسیان باب 5 آیه 25 ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش را فدای آن نمود،26

در قرآن کریم نوشته :

سوره بقره 222 زنان شما کشتزار شمايند، پس (براي کشت فرزند صالح) بدانها نزديک شويد هرگاه (مباشرت آنان) خواهيد، و چيزي براي خود پيش فرستيد و خدا ترس باشيد و بدانيد که محققا نزد خدا خواهيد رفت. و (اي رسول) اهل ايمان را بشارت ده. ( 223 )

درباره زنا

درانجیل نوشته :

متی باب 5 آیات 27 شنیده‌اید که گفته شده، زنا مکن . 28امّا من به شما می‌گویم، هر‌که با شهوت به زنی بنگرد، همان‌دم در دل خود با او زنا کرده است.

در قرآن کریم نوشته :

سوره نساء آیه ( 23 ) و زنان شوهردار (بر شما حرام است،) مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شدهايد، (زيرا اسارت آنها در حکم طلاق است،) اينها احکامي است که خداوند بر شما مقرر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها (که گفته شد)، براي شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختيار کنيد، در حالي که پاکدامن باشيد و از زنا، خودداري نماييد. و زناني را که متعه [= ازدواج موقت] ميکنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد. و گناهي بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يکديگر توافق کردهايد. (بعدا ميتوانيد با توافق، آن را کم يا زياد کنيد. ) خداوند، دانا و حکيم است. ( 24(

درباره عیسی مسیح و محمد رسول الله

درانجیل نوشته :

یوحنا باب 3 آیات 16 زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر‌که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.17زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به‌‌واسطه او نجات یابند.

در قرآن کریم نوشته :

سوره آل عمران ( 163 ) خدا بر اهل ايمان منّت گذاشت که رسولي از خودشان در ميان آنان برانگيخت که بر آنها آيات او را تلاوت مي‌کند و آنان را پاک مي‌گرداند و به آنها علم کتاب (احکام شريعت) و حقايق حکمت مي‌آموزد، و همانا پيش از آن در گمراهي آشکار بودند. ( 164 )

درباره بهشت :

درانجیل نوشته :

متی 22 آیه 30در روز قیامت کسی نه زن می‌گیرد و نه شوهر می‌کند، بلکه همه همچون فرشتگان آسمان خواهند بود.31

در قرآن کریم نوشته :

سوره ال عمران ( 14 ) (اي پيغمبر) بگو: مي‌خواهيد شما را آگاه گردانم به بهتر از اينها؟ براي آنان که تقوا پيشه کنند نزد خدا باغهاي بهشتي است که در زير درختان آن نهرها جاري است و در آن جاويد و متنّعم هستند و زنان پاکيزه و آراسته‌اي و (از همه بهتر) خشنودي خدا، و خداوند به حال بندگان بيناست. ( 15 )

سوره ال عمران ( 141 ) آيا گمان مي‌کنيد به بهشت داخل خواهيد شد حال آنکه هنوز خدا از شما آنان را که (در راه دين) جهاد کرده و (در سختي‌ها) مقاومت کنند معلوم نگردانيده است؟! ( 142 ) شما همانيد که آرزوي کشته شدن (در راه دين) مي‌کرديد، پيش از آنکه با آن روبرو شويد، پس چگونه امروز که به آن مأمور شديد از مرگ نگران مي‌شويد؟! ( 143 ) محمد (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) جز يک پيامبر نيست که پيش از او نيز پيغمبراني بودند و درگذشتند، آيا اگر او به مرگ يا شهادت درگذشت شما باز به دين جاهليّت خود رجوع خواهيد کرد؟ پس هر که مرتد شود به خدا ضرري نخواهد رسانيد، و البته خ


[ بازدید : 16 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 3 شهريور 1397 ] [ 4:45 AM ] [ یزدان صفری ]

چند همسری در مسحیت!


چند همسری در مسیحیت.

اگر چه بسیاری از شخصیتهای عهد عتیق، بیش از یک همسر داشتند، پدیده چند همسری را می‌توان نتیجه گناه آدم و حوا در باغ عدن دانست. در ازدواج، دو نفر «یک تن» می‌شوند. اضافه شدن شخص سومی به این رابطه، در الگوی نخستین خدا دیده نمی‌شود. در این مورد هر رویه‌ای هم در گذشته حاکم بوده باشد، عهد جدید به روشنی تعلیم می‌دهد که شخص در آن واحد نمی‌تواند بیش از یک زن داشته باشد (اول قرنتیان ۷: ۲). همه مسیحیان در این مورد توافق نظر دارند. با وجود این، اگر شخصی قبل از مسیحی شدن، صاحب دو یا چند زن باشد، پس از مسیحی شدن نباید هیچ یک از آنها را ترک کند، بلکه باید از همه آنها مراقبت و نگهداری کند (خروج ۲۱: ۱۰). با وجود این، پولس رسول می‌نویسد که صحیح نیست شخصی که قبلا دو یا چند زن داشته است، در کلیسا به عنوان رهبر انتخاب شود (اول تیموتائوس ۳: ۲، ۱۲؛ تیطس ۱: ۶).

این موضوع کاملا روشن است که داشتن رابطه جنسی با شخصی بجز کسی که فرد با او ازدواج کرده، خواه این رابطه با فردی ازدواج کرده باشد، خواه با فردی ازدواج نکرده، خواه با یک فاحشه، برای همه مسیحیان منع شده است (اول قرنتیان ۶: ۱۵). نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود (عبرانیان ۱۳: ۴).









[ بازدید : 17 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 29 مرداد 1397 ] [ 3:31 PM ] [ یزدان صفری ]

چراخدا قربانی کردن حیوانات در عهد قدیم را لازم دانسته بود؟


چرا خدا قربانی کردن حیوانات در عهد قدیم را لازم دانسته بود؟


خدا به این دلیل قربانی کردن حیوانات در عهد قدیم را لازم دانسته بود که یک آمرزش موقتی از گناهان را برای مردم فراهم آورد، و همچنین پیشاپیش نشانه‌ای از قربانی کامل و بی‌نقص عیسی مسیح باشد (لاویان 35:4، 10:5). قربانی حیوانی موضوع مهمی در سرتاسر کتاب‌مقدس است برای اینکه "بدون ريختن خون، آمرزشی نیست" (عبرانیان 22:9). زمانیکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند، حیواناتی توسط خدا کشته شدند تا از پوست آنها برای آدم و حوا لباس تهیه شود (پیدایش 21:3). هابیل و قائن هر کدام یک قربانی به خدا تقدیم کردند. هدیه‌ی قائل مورد قبول خدا قرار نگرفت برای اینکه او محصول زمین خود را آورده بود، در حالیکه هدیه‌ی هابیل مورد قبول خدا واقع شد چون قربانی او از نخستزادگان گله‌اش بود (پیدایش 4:4-5). نوح بعد از اینکه طوفان فروکش کرد، حیواناتی را برای خدا قربانی کرد (پیدایش 20:8-21).


خدا به قوم اسرائیل فرمان داد تا قربانی‌های متعددی را به روشهایی که خدا به آنها گفت برای او قربانی کنند. اول اینکه، آن حیوان قربانی باید بی‌عیب و بی‌لکه باشد. دوم اینکه، شخصی که قربانی را تقدیم می‌کرد می‌بایست با حیوان یکی دانسته می‌شد. و سوم اینکه، خود آن شخص باید آن قربانی را بکشد. زمانیکه این کارها با ایمان انجام می‌شد، این قربانی آمرزش گناهان را فراهم می‌کرد. قربانی دیگری که خداوند انجام آن را در روز کفاره لازم دانسته بود در فصل 16 لاویان توضیح داده شده است که بخشش و پاک شدن از گناهان را نشان می‌دهد. کاهن اعظم باید دو بز نر را برای قربانی گناه تقدیم می‌کرد. یکی از بزها برای گناه قوم اسرائیل قربانی می‌شد (لاویان 15:16)، در حالیکه بز دیگر باید در بیابان رها می‌شد (لاویان 20:16-22). بز اول باعث بخشش و بز دوم باعث برداشته شدن گناه می‌شد.




[ بازدید : 23 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 21 مرداد 1397 ] [ 2:41 AM ] [ یزدان صفری ]

آرامی که عیسی مسیحی به ما می بخشد؟


... و من تو را آرامی خواهم داد.»




آرامی که عیسی مسیح به ما میبخشد، یک آرامش احساسی نیست که موقت و زود گذر باشد و لحظه ای احساسش کنیم و لحظه ای نه.


آرامی که عیسی در نام خود به ما میبخشد، همان آرامشی است که از من و تو بخاطر بار سنگین گناهی که بر دوش داشتیم، ربوده شده بود.


آرامشی که بخاطر گناه، از دست داده بودیم.


عیسی ناآرامی که بخاطر گناه در ما رخنه کرده بود، آرام کرد.


عیسی وزنه ها و سنگینی گناه را از دوش ما برداشت و این سبکی و آزادی، ما را آرامشی ابدی بخشیده.


عیسی خداوند، ما را که گرانبار بودیم، به سوی

خود خواند و داوری خدا را بخاطر آزادی ما برخورد گرفت تا آرامشی که مافوق از هر فکر بشری است، برما بیاید.


او که گناهان بشر را بر خود گرفت و بر صلیب کشیده شد، او که نه تنها جلال آسمان را ترک کرد و به زمین آمد بلکه بر روی زمین نیز، همه چیز را از دست داد، او که بخاطر نجات ما، داوری خدا را برخورد گرفت، او ، عیسی خداوند، تنها کسی است که میتواند به ما آرامشی ابدی درخود ببخشد.

عیسی یگانه چاره ی ما برای رهایی از هر بند و اسارت است.


به نزد او تا به ابد آرامی است.




جلال بر نام عیسی مسیح.

هم او که قیامت و حیات است.

ازلی و ابدی است.

او که ما را آرامی ابدی بخشید.

امین











[ بازدید : 20 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 16 مرداد 1397 ] [ 2:53 AM ] [ یزدان صفری ]

آرزوی عیسی


آرزوی عیسی


برای تک تک ایشان دعا می کنم تا همه با هم یکدل و یکرای باشند، همانطور که ای پدر، من و تو با هم یکی هستیم؛ تا همچنانکه تو در منی، و من در تو ایشان نیز با ما یک باشند، تا از این راه مردم جهان ایمان آورند که تو مرا فرستاده ای

انجیل یوحنا ۲۱:۱۷



عیسی برای همه پیروان آینده اش دعا کرد، پس او برای شما و کسانی که می شناسید نیز دعا کرده است. آرزوی بزرگ عیسی برای شاگردانش این بود که آنها با هم یکی باشند. او می خواست شاگردانش یکی باشند تا شهادت موثری از محبت خدا باشند. آیا شما به یکی شدن اعضای بدن مسیح، یعنی کلیسا، کمک می کنید؟برای کمک به یکی شدن کلیسا می توانید برای سایر مسیحیان دعا کنید؛ از بدگویی درباره دیگر مسیحیان بپرهیزید؛ دیگران را تقویت و تشویق کنید؛ با فروتنی یکدیگر را خدمت نمایید؛ وقت و پول خود را برای خدمت به سایر مسیحیان بکار گیرید؛ مسیح را جلال دهید؛ و بالاخره اهمیت زیادی به بحث درباره موضوعاتی که در بین ما مسیحیان تفرقه ایجاد می کند، ندهید. چنانچه مسیحیان در اتحاد و یکدلی با خدا زندگی کنند، می توانند مطمئین باشند که با یکدیگر نیز اتحاد دارند.


#اتحاد #یکدلی #ایماندار


[ بازدید : 24 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 13 مرداد 1397 ] [ 1:08 AM ] [ یزدان صفری ]

خداوندم ای قدوس بی همتا،ای یگانه ی یکتا، مسیح عیسا،سر کلیسا


#دعا



🍀🌸🍀

🌸🍀🌸

🍀🌸🍀

خداوندم ای قدوس بی همتا، ای یگانه ی یکتا، مسیح عیسا، سرِ کلیسا

شکرگزار تو هستم که جسم شدی روی زمین آمدی مضروب شدی خون پاکت ریخته شد برای پاک شدن گناهان ما و برای نجات ما.

پدر شکرگزارم برای تشکیل کلیسا، شکرگزارم برای اهداف نیکوی تو، شکرگزارم برای اندیشه های نیکوی تو، شکرگزارم برای اراده نیکوی تو

پدر لطفا هدفت را بر ما مکاشفه بفرما و با ما آنچنان سخن بگو درخور فهم و درک ما، تا بکار ببندیم شنیده هایمان را، جلال دهیم نامت را.

پدر لطفا محبت عظیمت را جاری کن در قلبها، پدر غنچه های نوشکفته از عشق و محبتت را شکوفا نما و بذرافشانی و گرده افشانی نما تخم عشق و محبت و دوست و صلح و آرامی و همدلی و همزبانی و همفکری را.

پدر طبق کلامت در اول یوحنا فصل 4 آیه 8 که میفرماید: خدا محبت است.

محبت خودت را در تک تک قوم بشر بشناسان و آشکار کن و بشکن هرگونه تلخی، هرگونه شکوه و شکایت، هرگونه تاریکی، هرگونه غیبت، هرگونه ناسزا را در بین قوم بشر

پدر لطفا آنان را که دعای نجات خوانده و تعمید یافته اند و تو را بعنوان خداوند خدای خود پذیرفته و تولد تازه یافته و در تو ایمان دارند از ایمان به ایمان تقویت نما و غیرایمانداران را ملاقات کن و خود را بر آنها مکشوف ساز تا با تو خداوند حیات و نجات آشنا شده و در تو زندگی جاویدان یابند.

پدر ایمان دارم که ما را به هدف خودت که اتحاد و همدلی هست نزدیک میکنی در این روزهای تنگی، در این روزهای سختی، در این روزهای تاریکی تنها نور امید و نور تجلی توست که چراغ پای ماست و قوت و قدرت توست که قوت قلب ماست تا در تو که صاحب و مالک ما هستی، پشتیبان همیشگی و امن ما هستی زیست کنیم و هر روزه خود را به بیشتر شبیه تو شدن مبدل کنیم.

پدر ایران و ایرانی را تو ملاقات کن، تو مسح کن، تو لمس کن، افکار خودت را بده، راه خودت را نشان بده، کلام خودت را به عنوان خوراک بده، نجات خودت را بده از طریقهای خودت چون طریقهای تو شگفت آور است، متحیر کننده است، عجیب است.

پدر دعا و شکرگزاریم را با قلبی پر از امید از اجابت عاشقانه تو به حضورت آوردم سپاس از اجابت و جلال بر نام نیکویت از ازل تا ابدالآباد آمین و آمین

🍀🌸🍀

🌸🍀🌸

🍀🌸🍀


https://telegram.me/joinchat/


[ بازدید : 23 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 9 مرداد 1397 ] [ 2:09 PM ] [ یزدان صفری ]
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس
بستن تبلیغات [X]